Ridning

Svenska ridregler

Nedan följer, i punktform, de avvikelser från det internationella reglementet som tillämpas vid ridning i Modern femkamp på nationella tävlingar i Sverige. Vissa av reglerna överensstämmer helt med de internationella medan andra modifierats för svenska förhållanden.
Det fullständiga internationella reglementet finns på internationella förbundets (UIPM) web: www.pentathlon.org , vid oklarheter hänvisas till det internationella reglementet.

 1. Utgångspoängen/maxpoängen är 300.
 2. Antal hinder skall vara nio varav ett dubbelhinder, 10 språng totalt.
 3. Provhoppning enligt det internationella reglementet är obligatoriskt på SM/JSM.
 4. På SM/JSM tävlingar skall lottning enligt det internationella reglementet tillämpas.
 5. För att få starta i ridmomentet på en svensk GP-tävling skall den aktive som rider tävling för första gången kunna visa upp ett intyg från sin ridlärare som visar att han/hon innehar tillräcklig ridduglighet för att kunna klara en femkampsbana.
 6. Riddomaren har rätt att när som helst avbryta ritten om han anser den vara farlig för ryttare och/eller häst. Riddomarens beslut kan inte överklagas.
 7. För att få starta på ridmomentet på SM/JSM skall den tävlande ha klarat minst en godkänd ritt på en GP-tävling. Godkänd ritt innebär minst 240 poäng.
 8. Tävlande skall vara korrekt klädd på tävlingsbanan. Detta gäller även banvisningen samt vid lottdragningen. Civila tävlande kan bära:
  – En ridklubbs dräkt
  – Jaktdräkt (röd eller svart jacka, vita byxor)
  – Ridjacka eller klubboverallsjacka, vit skjorta med krage och slips, ridbyxor
  – Samtliga tävlande skall bära godkänd ridhjälm med hakband
  – Skyddsväst ska användas.
 9. Den bättre hälften av startfältet rider i första ridomgången i omvänd ordning (dvs. den som leder tävlingen startar sist i första ridomgången). Avbryts en ritt i första omgången, på grund av att ekipaget vägrat ut sig, har ryttare i andra omgången rätt att välja en reservhäst. Det är den tävlandes uppgift att omedelbart meddela sekretariatet om han vill byta till en reservhäst. Grenledaren har möjlighet att låta korrigeringsrida häst som vägrat ut sig i första omgången. Detta sker i pausen mellan omgångarna på de hinder som vållat problem. Häst som korrigerats skall anses som användbar i andra ridomgången.
 10. 300 meters tempo inomhus, 350 meters tempo utomhus.
 11. Ett ridspö får vara max 75 cm långt, sporrarna max 30 mm långa.
 12. Ridbanan skall byggas efter deltagarnas och hästarnas förutsättningar. Maxhöjden på hindren är 120 cm utomhus och 110 cm inomhus.
 13. Framridningen enligt det internationella reglementet, 20 minuter – fem språng.
 14. Start- och mållinjen måste passeras.
 15. Efter två vägran måste ryttaren fortsätta till nästa hinder.
 16. Banans maxtid är 2*idealtiden.

RIDNING INOMHUS OCH UTOMHUS (Svenska särbestämmelser)

Vid ridtävlingar i Modern femkamp i Sverige (ej internationella tävlingar) gäller följande regler och bestraffningar:

Följande ger avdrag med 1 poäng:

A. Överskridande av idealtid, per sekund

7 poäng:

B. Nedslag av hinder

10 poäng:

C. Fall av ryttare, häst eller båda
D. Vägran – utbrytning
E.
F. För varje språng utöver de tillåtna på framhoppningsbanan
G. För ej auktoriserad hjälp
H. Felaktig klädsel

Uteslutning/noll poäng:

Avbruten ritt
J. Start innan startsignal och/eller hopp över ett hinder innan startsignal
K. Hoppa det första hindret på banan utan att ha passerat startlinjen
L. Hoppa ett hinder som inte utgör en del av banan
M. Hoppa ett hinder utan att vänta på ”klockan”
N. Hoppa ett hinder i fel ordning eller i fel riktning (gäller även framridning)
O. Undvika att hoppa ett hinder
P. Ej försöka hoppa hindret/kombinationen en andra gång efter den första olydnaden på detta hinder/kombinationen
Q. Hoppa ett hinder efter två olydnader på detta hinder/kombination
R. Hoppa ett rivet hinder innan detta byggts upp
S. Inväntar ej ”klockan”
T. Ej passera mållinjen uppsutten innan ekipaget lämnar banan
U. En tävlande och/eller häst som lämnar banan innan ritten avslutats
W. Vid en andra avsittning
X. Efter fjärde olydnaden
Y. Överskridning av maxtiden
Z. Användande av ej reglementsenliga sporrar eller spö på framhoppningsbanan eller ridbanan
Å. Inte rida in på banan efter tredje uppropet

Diskvalificering:

Osportsligt uppträdande
Grymt och/eller dåligt uppträdande mot hästen eller funktionärer
Ridning med uppvinklat spö

Ridlicens för internationellt tävlande

Ansvarig person för ridmoment i MFK, Sverige: Marit Laitinen, ridinstruktör. Ridlicens behövs när den aktiva i MFK ska tävla samtliga fem grenar och när tävlingen sker internationellt samt för SM‐status (junior/senior).

Kriterier enligt nedan utgår ifrån att ryttaren nationellt deltar och genomför samtliga grenar i MFK i tävlings‐ och träningssammanhang för att prövning och utfärdande för ridlicens ska vara aktuellt.
Godkänd ridlicens är tidsbegränsad till 1 år från det datum ridlicens utfärdats. Det är upp till varje aktiv att kontakta ansvarig person (för närvarande Marit Laitinen) med syfte att stämma av sin status i ridning för att ridlicens ska kunna utfärdas samt bedömas om. Kontakt tas lämpligen via mobil och/eller e‐post. Bedömning av den aktives status i ridning bedöms utifrån tidigare riderfarenhet, hur aktiv ridningen varit det senaste året samt i samband med uppridning (exempelvis vid ett ridläger eller tävling). Om ingen kontakt tagits med ansvarig person för ridmoment upphör ridlicensens giltighet. För att kunna få en ny bedömning måste detta göras i god tid (3 månader) innan giltigheten för ridlicens löpt ut.
När bedömning är gjord och godkännande av ridlicens ges, meddelar ansvarig person för ridmoment till kansliansvarig, att ridlicens kan utfärdas.

Kriterier för att ridlicens ska utfärdas (deltagande i ridmoment som kräver licens)
• Att ryttaren har basala kunskaper om förberedelser innan uppsittning vilket bland annat innefattar ponnyn/hästens skötsel, sadling och tränsning samt hantering av spö/sporrar.
• Att ryttaren har kunskaper och erfarenhet såväl uppsuttet som avsuttet.
• Att ryttaren bedöms att kunna hantera ponny/häst från både mark och rygg.
• Att ryttaren kan hantera ponny/häst vid ridning i terräng och på bana såväl ute som inne.
• Att ryttaren har kunskap om det mest förekommande ridvägarna vid banridning.
• Att ryttaren bedöms i att kunna rida en bana på ett säkert sätt. Antal hinder/språng samt höjd varierar utifrån ponny/hästmaterial som finns att tillgå.

Kriterier för att ha kvar ridlicens
• Att ryttaren kontinuerligt underhållit ridträning för ridinstruktör minst var 14 dag sedan ridlicens utfärdats. Hänsyn kommer att tas till ryttarens tidigare riderfarenhet*.
• Om uppehåll gjorts i ovanstående punkt kan provridning bli aktuell med ansvarig person för ridmoment i syfte för att se att samtliga punkter enligt ”Kriterier för att ridlicens ska utfärdas” uppfylls och att ryttarens ridkunskaper såväl uppsuttet som avsuttet bibehållits innan ridlicens ånyo utfärdas.
• Det är ryttarens ansvar att kontakta ansvarig person för ridmomentet innan giltigheten för ridlicens upphör.
*Exempel kan vara om ryttaren kontinuerligt utövat ridning på ridskola/ridit för instruktör >10 år vilket är vanligt för personer som varit ryttare under barn‐ och ungdomstid eller motsvarande som vuxen.

Kriterier som PDF.

Internationella regler

Internationella regler (s. 62-80).